Home / Thanh Huyền Học Hay (page 2)

Thanh Huyền Học Hay

Lý thuyết Hóa 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng của Peptit – HocHay

Phản ứng thủy phân Peptit Thủy phân hoàn toàn Thủy phân trong môi trường trung tính Khi thủy phân hoàn toàn peptit (hoặc protein đơn giản) bằng xúc tác enzym, ta thu được hỗn hợp các ∝-amino axit ban đầu         Peptit (n mắt xích) +(n−1)H2O −−−→enzym  n amino axit Ví dụ: Gly-Gly-Gly + …

Xem Blog