Home / Việc Làm Vui

Việc Làm Vui

Tổng hợp kiến thức Hóa lớp 12 – Chương 6 – Bài 4: Lý thuyết về nước cứng – HocHay

Khái niệm Nước cứng là nước chứa nhiều cation Ca2+, Mg2+. Nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên được gọi là nước mềm. Phân loại nước cứng Nước cứng tạm thời: là nước cứng chứa các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Nước cứng vĩnh cửu: chứa các ion Mg2+,Ca2+,Cl−,SO2−4 Nước cứng …

Xem Blog