Home / Việc Làm Vui / Lý thuyết Hóa 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng của Peptit – HocHay

Lý thuyết Hóa 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng của Peptit – HocHay

Phản ứng thủy phân Peptit

Thủy phân hoàn toàn

Thủy phân trong môi trường trung tính

Khi thủy phân hoàn toàn peptit (hoặc protein đơn giản) bằng xúc tác enzym, ta thu được hỗn hợp các ∝-amino axit ban đầu

        Peptit (n mắt xích) (n−1)H2O −−−→enzym  n amino axit

Ví dụ: Gly-Gly-Gly + 2H2O → 3H2N-CH2-COOH

Thủy phân trong môi trường acid

 Peptit (n mắt xích) + (n – 1)H2O + aHCl → n muối của ∝-amino axit (với a là số nguyên tử N trong X)

Ví dụ: Gly-Gly-Lys + 3H2O + 4HCl → 2ClH3N-CH2-COOH + ClH3N-[CH2]4-CH(NH3Cl)-COOH

Phương pháp giải:

+ Tính số mol các chất theo hệ số cân bằng sau đó sử dụng bảo toàn khối lượng: mpeptit + mH2O + mHCl = mmuối

+ Bảo toàn gốc ∝-amino axit:

Ví dụ đối với phương trình trên: nClH3N−CH2−COOH=2.nGly−Gly−Lys và nClH3N−[CH2]4−CH(NH3Cl)−COOH=nGly−Gly−Lys

Thủy phân trong môi trường kiềm

Peptit (n mắt xích) + (n – 1 + b)NaOH → n muối của ∝-amino axit + bH2O

Trong đó: b là tổng số nhóm COOH còn tự do trong peptit (các nhóm COOH không tạo liên kết peptit)

Ví dụ : Gly-Glu-Gly có CTCT:

→ số nhóm COOH còn tự do trong peptit là b = 2

PTHH: Gly-Glu-Gly + 4NaOH → 2H2N-CH2-COONa + NaOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COONa + 2H2O

Phương pháp giải:

+ Tính số mol các chất theo hệ số cân bằng sau đó sử dụng bảo toàn khối lượng : mpeptit + mNaOH = mmuối + mH2O

+ Bảo toàn gốc ∝-amino axit

Thủy phân không hoàn toàn

Khi thủy phân không hoàn toàn peptit thì chúng ta thu được hỗn hợp các amino axit và các oligopeptit.

Ví dụ: Thủy phân không hoàn toàn Ala-Gly-Gly-Ala-Glu ta có thể thu được hỗn hợp các chất gồm Ala, Glu, Gly, Gly-Ala- Glu, Ala-Gly-Gly, …

Phương pháp giải:

+ Bảo toàn mắt xích của mỗi loại amino axit. Ví dụ: nAla-Ala-Gly = nGly = 12.nAla

+ Bảo toàn khối lượng.

Phản ứng đốt cháy peptit và protein

 

Lựa chọn hướng quy đổi Peptit

– Có rất nhiều cách quy đổi peptit, ta có thể chọn cách quy đổi sau:

Peptit tạo ra từ ∝-amino axit dạng NH2-CnH2n-COOH (Gly, Ala, Val)

+) Peptit → gốc amino axit + H2O

HNH-R1-CONH-R2-CO…NH-Rn-COOH → NH-R1-CO + NH-R2-CO + … + NH-Rn-CO + H2O

+) Gốc amino axit → NHCO + kCH2

=> Vậy ta quy đổi peptit ban đầu thành:

– Trong đó: H2NCH(R)COOH là amino axit no, phân tử chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2.

               n là số gốc amino axit trong phân tử peptit.

               x là số mol peptit; y là số mol gốc CH2 có trong phân tử.

– Nếu peptit được tạo bởi các amino axit khác nhau ta suy ra:

C―aa = nCH2+nCONHnCONH ; C―gocCH(R) = nCH2nCONH

Quá trình đốt cháy Peptit

CxHyOzNt+O2→CO2+H2O+N2

Công thức giải nhanh đối với peptit tạo bởi a.a chứa 1 nhóm –NH và 1 nhóm –COOH:

Liên hệ số mol CO2 và H2O ( a là số mol chất đem đốt)

  • Đốt peptit: nCO2−nH2O = (0,5n−1).a=nN2−npeptit
  • Đốt aminô axit: nCO2−nH2O=−0,5a
  • Đốt muối:

               CxH2xNO2Na+O2 →to 12Na2CO3 + (x−12)CO2+xH2O+12N2

               => ốnH2O−nCO2=12.nmuối=nNa2CO3=nN2

               Và đốốđốươứnO2đốtmuối=32.nCO2=nO2đốtaatươngứng

Trung tâm học tiếng Anh online HocHay: https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=4498593018380479161

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Bổ sung kho từ vựng tiếng Anh chủ đề về đại dịch Corona – HocHay

Audio Từ vựng tiếng Anh về đại dịch Corona Dịch viêm đường hô hấp cấp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *