Home / Việc Làm Vui / Học giỏi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ

Học giỏi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ

Kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với nước

 

Dạng 1: Hỗn hợp kim loại tác dụng với nước

– Gồm: kim loại kiềm và Ba, Ca, Sr

+ Kim loại kiềm:

      2M + 2H2O → 2MOH + H2­

+ Kim loại kiềm thổ:

       M + 2H2O → M(OH)2 + H2­

– Phương trình tổng quát:  2M + 2nH2O → 2M(OH)n + nH

Quá trình phản ứng của nước: 2H2O + 2e → H2 + 2OH

Nhận xét:  

Dung dịch sinh ra tác dụng với axit:  H+  +  OH → H2

nH+ trung hòa = nOH = 2nH2

Trung hòa bằng HCl

Trung hòa bằng H2SO4

Dạng 2: Hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch chất điện li

(1) Nếu trong dung dịch có H+ thì  H+ tác dụng đầu tiên với kim loại:  2H+ + 2e → H2

(2) Khi H+ hết thì kim loại tan trong nước:  2H2O + 2e → H2 + 2OH

(3) Sau đó, kiềm sinh ra phản ứng với muối tạo kết tủa

      nOH + Rn+ → R(OH)n

      M2+ + SO42- → MSO4↓ (với M là Ba hoặc Ca)

Quan hệ số mol

– Nếu 2nH2 < nH+bđầu => H+ dư: nH+ dư = nH+ đầu – 2nH2

– Nếu 2nH2 = nH+ bđầu  => H+ vừa hết

– Nếu 2nH2 > nH+bđầu => kim loại tan trong H+ và trong H2O => dung dịch sau phản ứng có OH

=> nOH = 2nH2 + nH+bđầu

CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Phương pháp  giải:

Trường hợp 1: nOH−≤nCO2=>nHCO3−=nOH−

Trường hợp 2: nCO2<nOH−<2nCO2

– Sử dụng bảo toàn nguyên tố C: nCO2=nHCO3−+nCO32−

– Sử dụng bảo toàn điện tích: nOH−=nHCO3−+2nCO32−

nCO32−=nOH−−nCO2

– Đối với những dung dịch chứa Ca2+ hoặc Ba2+ tạo kết tủa với CO32- ta cần xét 2 số mol để kết luận số mol kết tủa.

Ví dụ: nCa2+<nCO32−=>nCaCO3=nCa2+

Trường hợp 32nCO2≤nOH−=>nCO32−=nCO2

Trung tâm tiếng Anh online HocHay: https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=2150647422456991533

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Bổ sung kho từ vựng tiếng Anh chủ đề về đại dịch Corona – HocHay

Audio Từ vựng tiếng Anh về đại dịch Corona Dịch viêm đường hô hấp cấp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *